Onderwijs

Het onderwijs in Nederland is onderverdeeld in:
- primair onderwijs (lagere school)
- praktijkonderwijs (gericht op wonen, werken, burgerschap, vrijetijdsbesteding)
- bijzonder onderwijs (een godsdienst, levensovertuiging of visie op het onderwijs is de grondslag)
- voortgezet onderwijs of ook wel middelbaar onderwijs (vmbo, mbo, havo)
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
- hoger beroepsonderwijs (hbo)
- wetenschappelijk onderwijs (universitair)
- speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Het bijzonder onderwijs zou naar onze mening beperkt moeten worden tot privéscholen, daar kan naar onze overtuiging geen belastinggeld aan worden gespendeerd.
In Nederland kan men zelf een school kiezen uit het openbare, bijzondere en particuliere aanbod aan scholen. De eerste twee worden gefinancierd door de overheid. Particuliere scholen worden geheel gefinancierd door de ouders van de leerlingen. De bijzondere scholen zouden, net als de particuliere scholen, gefinancierd moeten worden door de ouders zelf, zo vindt het SRP.

De leerplicht geldt gedurende 12 jaren van leeftijd 5 tot en met 16, daarna geldt er een gedeeltelijke leerplicht tot 25 jaar, tenzij men een diploma heeft behaald. In onze visie zou er een leerplicht moeten geleden tot en met een opleiding is afgerond, dit kan ook vanaf leeftijd 13 een scholing in een bedrijf kunnen zijn.
Bijvoorbeeld om ouders op te volgen in een familiebedrijf.
Het systeem in Nederland is té complex waardoor een gedegen algemene opleiding vaak ontbreekt.
Een basisschool tot en met leeftijd 13 geeft de leerling meer basis om zelf een gedegen beroepskeuze te maken. Het hoger beroepsonderwijs zou onderdeel van het VWO moeten worden. Een schoolvariant waarna de leerling een bredere tweede basis heeft om dan een goede keuze te maken; werken of doorleren aan een universiteit.
Studeren moet gratis en kan ook gratis. De maximale studieduur is vijf jaar, daarna moet beoordeeld worden of doorleren op kosten van de overheid noodzakelijk en wenselijk is.
Studenten uit het buitenland dienen de volledige kosten van een studie zelf te dragen, de basistaal aan alle scholen is in onze plannen Nederlands.
SO (speciaal onderwijs en VSO (voortgezet speciaal onderwijs)
Het speciaal onderwijs moet niet verward worden met bijzonder onderwijs, SO en VSO voorzien in specialistische ondersteuning die het regulier onderwijs niet kan bieden. Blinden, doven en slechtziende en slechthorende leerlingen, leerlingen met een taal-spraakontwikkelingsstoornis, lichamelijk of geestelijk gehandicapten of kinderen die langdurig ziek zijn of te kampen hebben met psychische stoornissen en gedragsproblemen kunnen hier terecht.

In samenspraak met de school waar iemand niet tot zijn recht komt wordt er een doorverwijzing opgesteld naar het SO, na het VSO is er vaker zicht op een doorstroom naar regulier vervolgonderwijs, een baan of dagbesteding.
Het SRP wil dit graag in tact houden met één verschil; er moeten veel meer dagbestedingsprojecten komen want daar is structureel een enorm tekort aan.

Uit een onderzoek in 2023 van de onderwijs-inspectie bleek dat de kennis van de Nederlandse taal achteruit gaat, ook met rekenen hebben kinderen steeds meer moeite. Er wordt gewezen op de bezuinigingen, maar er zijn ook andere negatieve factoren. Scholen moeten er meer aandacht aan besteden en deze opmerking is wonderlijk, want waar zijn scholen anders voor?
Wij pleiten voor vier toetsen per jaar die gemiddeld moeten zorgen voor minstens een 5,5 aan het eind van het schooljaar, overgang naar een volgende klas kan dan niet plaatsvinden.

Dit systeem zou wat ons betreft ingevoerd moeten worden vanaf groep 7 waarbij de basisschool niet langer uit 8, maar uit 10 groepen moet bestaan. Ook zou er binnen de vier toetsen, naast de Nederlandse taal en rekenen, aandacht moet zijn voor maatschappijleer. Alleen zo, vindt het SRP, kan een kind gedegen keuzes maken en doorstromen naar passend vervolg-onderwijs.
Stel een passende rol in de toekomst centraal, het zal onze kinderen zekerder en succesvoller maken.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.