Niet, blanco of ongeldig stemmen

Er is in Nederland sinds 1970 geen stemplicht meer. Of u gaat stemmen is geheel aan u, niemand kan u verplichten naar het stemhokje te gaan en natuurlijk mag u blijven klagen, ook al wijst u het systeem af.
Het stemmen in Nederland is geheim, kortom, niemand weet wat u heeft gestemd, zelfs niet of u geldig heeft gestemd. Alleen in Noord-Korea is er een stemplicht en is de stemming niet geheim, de doodstraf staat op het weigeren te stemmen. In Singapore wordt je het kiesrecht ontnomen als je niet opkomt.

Kiesrecht
Het kiesrecht is het recht om te stemmen, u dient meerderjarig te zijn (minimaal 18 jaar), de Nederlandse nationaliteit te bezitten en niet te zijn uitgesloten, om welke reden dan ook, om te mogen stemmen.
Ook personen die onder curatele zijn gesteld wegens 'wilsonbekwaamheid' en gedetineerden mogen stemmen. Alleen als een rechter eraan te pas komt kan het kiesrecht iemand worden ontzegd.

Waar veel mythes over bestaan is wat er met uw stem gebeurt als u iets anders doet dan gewoon een hokje rood maken. Gelukkig is de Kieswet hier duidelijk over.

Ongeldig stemmen
Blanco stemmen
Niet stemmen
Ongeldig stemmen
Als u per ongeluk twee hokjes of het verkeerde hokje inkleurt mag u éénmaal een nieuw biljet halen, het oude biljet wordt dan ongeldig verklaard.
Als u wel mee wilt tellen als 'een van de mensen die gestemd heeft', maar niet dat uw stem bij een politieke partij wordt meegeteld kunt u het biljet 'blanco' laten of er een leuke tekening op maken, wat scheldwoorden schrijven of meerdere hokjes inkleuren.

Blanco stemmen
Als u geen enkel vakje aankruist op het stembiljet en daar ook verder niets op schrijft heeft u wel gestemd, maar niet op een partij. Er is in feite geen verschil met een 'ongeldige stem'.
Als u het woord 'blanco' op het stembiljet schrijft is uw stem ongeldig en wordt dan ook als zodanig aangemerkt.
Bij een blanco of een ongeldige stem telt u NIET mee bij het bepalen van de kiesdeler en ook NIET voor de zetelverdeling. Straks meer over de kiesdeler. U wordt wel geteld als stemmer, u heeft immers gestemd, alleen weet niemand wat u heeft gestemd.
U telt mee in het opkomstpercentage.
Niet stemmen (onthouding van stemmen)
U gaat niet naar de stembus om uw biljet op te halen en een hokje in te kleuren, u bent daarmee een bewuste niet-stemmer.
Als u niet stemt telt u NIET mee bij het bepalen van de kiesdeler en ook NIET voor de zetelverdeling. U wordt ook niet geteld als stemmer, u heeft immers bewust niet gestemd, u telt niet mee in de opkomst.

Alleen als iedereen 'blanco' of 'ongeldig' zou stemmen of niemand zou stemmen is een geldige uitslag niet mogelijk. U snapt dat dit een ondenkbare situatie is.
Kieskring
Er zijn 20 kieskringen in Nederland, je hoeft niet in alle kieskringen mee te doen, je kans op het maximaal haalbare aantal zetels wordt daardoor wel kleiner. Je mag in iedere kieskring meedoen met een andere kandidaten-lijst zetten. Voor het bepalen van de uitslag worden de stemmen in alle kieskringen waaraan een partij heeft meegedaan bij elkaar opgeteld.
De eilanden Bonaire, Saba en Sint-Eustatius vormen samen één kieskring.

Bepalen opkomst
Het totaal aantal geldige én ongeldige stemmen wordt gedeeld door het aantal kiesgerechtigden (mensen die mogen stemmen), dat getal wordt vermenigvuldigd met 100.
Bijvoorbeeld:
Er zijn in Nederland 13 miljoen (afgerond) kiesgerechtigden
Er zijn 9 miljoen stemmen uitgebracht, dan is de opkomst:
9.000.000 gedeeld door 13.000.000 = 0,69 (afgerond
0,69 maal 100 = 69% opkomst

Stempas
Om te stemmen heeft u een stempas nodig die u uiterlijk twee weken voor de verkiezingen thuis krijgt toegezonden. Deze neemt u mee naar een stembureau waar u zich moet legitimeren met een geldig identiteitsbewijs.

Kiesdeler
Deze bepaalt bij hoeveel stemmen een partij een zetel krijgt. Als je tweemaal dat aantal haalt krijg je dus twee zetels, enzovoort.
Stel dat er vijf miljoen geldige stemmen worden uitgebracht. Dan is de kiesdeler 5.000.000/150= 33.333 stemmen. Voor een zetel heb je als partij dus 33.333 stemmen nodig, haal je er 99.999 dan krijg je drie zetels.

Tellen van de stemmen
Na het sluiten van de stembussen tellen de leden van de stembureau's het aantal stemmen, er wordt voorgelezen op welke partij en welk persoon er is gestemd én er wordt bijgehouden hoeveel ongeldige en blanco stemmen er zijn uitgebracht. Er zijn minstens vier mensen betrokken bij het tellen van de stemmen.
De voorzitter geeft aan hoeveel stemmen er per lijst/kandidaat zijn uitgebracht en hoeveel blanco en ongeldige stemmen er zijn uitgebracht. Dit is van belang omdat alleen geldige stemmen de kiesdeler bepalen.
Er wordt een proces-verbaal opgemaakt dat naar de Kiesraad gaat die na een totalisering de definitieve uitslag bekendmaakt. Dit duurt enkele dagen. De uitslagen die u hoort op de verkiezingsavond zijn gebaseerd op de processen-verbaal van de steden. Vooral door de restzetels is er later altijd een miniem verschil.

Machtiging
Als u zelf niet naar het stembureau kan of wilt kunt u iemand vragen om voor u middels een machtiging te stemmen. Die persoon mag dat voor maximaal twee personen doen, tegelijkertijd met het uitbrengen van zijn eigen stem.

Restzetels
We nemen weer het voorbeeld van 33.333. Stel dat je 60.000 stemmen krijgt dan heb je recht op één zetel, die overige 26.667 stemmen gaan in een pot, tesamen met alle andere reststemmen. Alles bij elkaar is dat doorgaans goed voor rond de zeven zetels die verdeeld worden. In de praktijk blijkt dat grote partijen vaker een restzetel krijgen dan kleine partijen.

Lijstverbinding
Twee of meer politieke partijen kunnen de kans op een restzetel vergroten door een lijstverbinding aan te gaan. deze samenwerking is er dus alleen op gericht om de stemmen die beiden (of meerdere partijen) over hebben samen te voegen zodat dat een of zetel oplevert.
Wij vinden dat dit moet worden afgeschaft.

Voorkeursstem
Iemand op een lage (soms onverkiesbare) plek op de lijst van een politieke partij kan tóch in de kamer komen als hij of zij veel voorkeurstemmen krijgt.
De kandidaat moet dan méér stemmen krijgen dan de kandidaten op hogere plekken. Pieter Omtzigt van, voorheen, het CDA overkwam dat meerdere malen.
Er is dus feitelijk geen verschil tussen niet, ongeldig of blanco stemmen, u telt wel altijd mee in de opkomst! Als u niet naar de stembus gaat telt u ook niet mee in de opkomst.

Uw stem komt nooit bij een grote partij terecht.
UITSLAG VERKIEZINGEN 22 NOVEMBER 2023 (click)

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.