Energie

Is er eigenlijk wel sprake van een 'energiebeleid' in Europa? Tja, zo zal men het wel noemen, maar als je goed kijkt gaat het aan alle kanten mis. Duitsland dat van de kolen afgaat en overstapt op gas en Nederland dat gas heeft maar er vanaf stapt. In het ene land worden kernenergie-centrales gesloten, in andere landen gaan ze ze juist bouwen.

Het energiebeleid van Europa zou concurrentie-bevorderlijk moeten zijn, maar alleen al de verzelfstandiging van energiebedrijven betekent voor alle EU-lidstaten extra inkomsten omdat er BTW wordt geheven over deze eerste levensbehoefte, dat was in de oude situatie niet het geval.

Hoe slagvaardig is Europa?
Europa moet zorgen voor een constante aanvoer van energie, maar het sloot daarvoor contracten af met Rusland dat de prijzen opschroef om hun oorlog met Oekraïne te kunnen bekostigen, landen die meegingen in het opleggen van economische sancties tegen Rusland kregen te maken met leveringsbeperkingen. Spanje heeft voldoende zonne-energie, maar Frankrijk werkt niet mee aan het transport van overschotten omdat het de eigen kern-energie beschermt tegen lagere prijzen.
Energie-transitie. Daar praat men graag over, de afstoot van fossiele brandstoffen, maar dat China in een rapper tempo kolencentrales bouwt dan dat Europa ze sluit hoor je niets over.
In onze zienswijze kun je alleen tot klimaatregelen komen als die globaal worden besproken én afgesproken. De zeven meest vervuilde rivieren liggen niet in Europa, dus hoe kun je nou voor een schoner klimaat zorgen als India en China bij elkaar de aarde méér bevuilen dan alle Europese lidstaten bij elkaar?
Ook is het absurd dat Nederland strenger is dan onze oosterburen, hoe verzin je zoiets?
Natura 2000, het domste wat we onszelf hebben aangedaan. In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld, in 1992 de Habitatrichtlijn, deze richtlijnen regelen de soorten- en gebiedsbescherming. Nederland heeft teveel gebieden aangeduid als 'Natura 2000' en nu houdt de EU ons daaraan en verplicht ons al deze gebieden te beschermen.
Duitsland was veel slimmer, dus zo kan het dat net over de grens de normen veel lager zijn dan aan onze kant van de grens.
OPT-OUT-begrip. Denemarken bedong in 1992 bij het Verdrag van Maastricht (!) dat het in de toekomst niet verplicht zou zijn om zich aan bepaalde Europese afspraken te houden zonder dat dat voor problemen voor de Europese Unie zou zorgen om de maatregelen wel verplicht in te voeren in andere lidstaten.
Geen een andere lidstaat was zo slim om een OPT-OUT regeling te bedingen.
Het SRP vindt dat dit alsnog een optie moet worden voor landen die zich tot nu toe aan alle opgelegde regels en wetten vanuit Brussel hebben gehouden.
Kernenergie
De discussie rondom de opwarming van de aarde en het opraken van fossiele brandstoffen heeft opnieuw de aandacht gevestigd op kernenergie.
Dit lijkt al decennia lang een 'besmet' onderwerp omdat de risico's groot zouden zijn, in geval van een ongeluk zijn de gevolgen enorm, zoals gebleken is bij de kernrampen in Majak (Rusland, 1957 en 2017), in Tsjernobyl (Rusland, 1986) en Fukushima (Japan, 2011).
Echter, die risico's zijn beduidend lager dan de gevolgen van het winnen en gebruiken van fossiele brandstoffen.
Sinds 2020 is het tij aan het keren, de noodzaak én de draagkracht nemen toe om kernenergie weer te gaan overwegen.
Kernenergie is een klimaat-neutrale energiebron die binnen Europa met 130 reactoren in 14 landen voorziet in 27% van de Europese energiebehoefte. Een getal dat weinigen kennen en waar ook eigenlijk niemand het over wil hebben. Op Europese bodem is er enkel sprake geweest van een incident in Engeland in 1957.

Na het bouwen van een kerncentrale is de productie relatief goedkoop. De kosten per kilowatt-uur liggen lager dan zonne- en windenergie. De grondstof uranium is ruim voorradig en daardoor ook niet duur. Het afval is radio-actief en moet zorgvuldig worden opgeslagen, echter, dat geldt slechts voor een deel van het afval.
95% van het afval kan worden hergebruikt of betrekkelijk veilig definitief worden opgeslagen, het wordt in glas verpakt en bewaard. De verhouding tussen hoog en laag radio-actief afval bedraagt 1:100.

Waarom dit platform?

Het SRP (sociaal-realistisch-platform) startte als een Internetbeweging, het is partij-onafhankelijk en wijst begrippen als 'links', 'rechts' en 'het politieke midden' af.

De politiek in Nederland kenmerkt sinds de Tweede Wereldoorlog in drie stromingen, te weten:
  1. De Christen-Democratie
  2. De Sociaal-Democratie
  3. Het Liberalisme
De PvdA, het CDA en de VVD verdelen sinds 1948 de politieke posten, als het ze uitkomt mogen kleinere partijen aanschuiven. Deze 'verdeel en heers' politiek leverde de burger de laatste decennia geen echte vernieuwingen op, wel crises.

Het sociaal-realisme richt zich op de burger, wat is werkelijk in zijn of haar belang?
Bij grote vraagstukken zal de burger om een dwingend advies moeten worden gevraagd middels een referendum waarbij de opkomst én de meerderheid minimaal 50% dienen te zijn.

Het sociaal-realisme heeft geen enkele binding met een bestaande politieke stroming.
Totdat deze website begon te publiceren over sociaal-realisme in de politiek was hier niets over te vinden.

Laat uw stem écht spreken en neem niet langer genoegen met enkele seconden democratie eens in de vier jaar.